TRAINING EN ADVIES

 

Ik verzorg trainingen op maat over zin-en betekenisgeving. Zingeving komt soms onder druk te staan door wat je in het leven overkomt. Wanneer iemand ziek wordt, geconfronteerd wordt met lichamelijke beperkingen. Of door rouw en verlies het leven moeilijk is. Welke betekenis geven mensen aan datgene wat hen is overkomen? 

In de diverse trainingen die ik aanbied, komen deze dimensies, zingeving en omgaan met ziekte, verlies en afscheid, telkens terug. Ik heb trainingen gegeven aan huisartsen, wijkverpleegkundigen, POH GGZ en medisch specialisten. Vanuit het Centrum van Levensvragen verzorg ik trainingen aan professionals in eerstelijns zorg en sociaal domein. Er zijn dan geen kosten verbonden aan mijn inzet.

Neem contact op voor een training op maat.

Ik ben geregistreerd als trainer bij het CRKBO en ben daardoor vrijgesteld van BTW. 

Zingeving in de palliatieve zorg

De Wereldgezondheidsorganisatie geeft in haar definitie van palliatieve zorg aan dat aandacht voor de medische, de psychosociale en de spirituele vragen in de palliatieve fase van groot belang is. Daarom wordt palliatieve zorg ook bij uitstek op multidisciplinaire wijze gedragen en aangeboden. 

De spirituele dimensie is hierbinnen van grote waarde, omdat in de palliatieve fase sprake is van groot verlies; het eigen leven, dierbare andere(n) en een (toekomst)perspectief. Het vraagt van de zorgprofessionals om de patiënt/client heen, dat zij de competenties hebben om deze existentiële vragen tijdig te herkennen. Om af te stemmen op en aan te sluiten bij de visie en behoeften van de ander. En hem of haar te begeleiden bij het hervinden van bronnen van zin en het nemen van afscheid.

 

Over de training

De achtergrond van mijn training wordt onder meer gevormd door de richtlijn spirituele zorg in de palliatieve fase. Daarnaast heb ik als geestelijk verzorger veel ervaring (binnen de eerstelijns gezondheidszorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg) in de palliatieve zorg. 

Gezamenlijk met de praktijkervaring, vragen en verhalen van de deelnemers vormt mijn eigen praktijkervaring en casuïstiek een goede basis voor reflectie en competentieontwikkeling.

Ethiek

Sommige keuzes binnen een medische of zorgsetting zijn bepalend voor de richting van iemands leven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een verandering van woonomgeving bij mensen met een verstandelijke beperking, een uithuisplaatsing van een kind, het doorgaan of stoppen met een levensverlengende behandeling, (zelf)euthanasie. Voorafgaand aan het besluit, wringt er iets. Ethiek gaat over wat ‘het goede’ is om te doen. Wat dat ‘goede’ is, is niet altijd gemakkelijk om te bepalen. Dan spreek je over een moreel dilemma, een keuze uit twee kwaden. Verschillende waarden botsen met elkaar. Bijvoorbeeld de waarde van autonomie en bescherming zijn met elkaar in conflict, of de waarde van kwaliteit van leven van een kind en dat van de ouders. Daarbij spelen vaak ook veel emoties, zoals angst, onmacht, moeite met loslaten of juist willen vasthouden. Kortom, ethiek gaat over moeilijke vragen en keuzes die er toe doen en die een belangrijke invloed hebben op de betrokkenen. Daarom kunnen morele dilemma's ook een dwingend karakter krijgen en tot handelingsverlegenheid leiden. 

 

Over moreel beraad

Het kunnen maken van een juiste afweging is dan van groot belang. In de moreel beraden die ik kan leiden, leer je om in korte tijd de verschillende perspectieven van de betrokkenen boven tafel te krijgen, te onderscheiden en gezamenlijk tot een goed besluit te komen. Door op deze wijze regelmatig met ethiek bezig te zijn, wordt tegelijkertijd ook de eigen morele sensitiviteit verhoogd en zal een ethische vraag sneller als zodanig herkend worden in de praktijk. 

Als gespreksleider moreel beraad beheers ik verschillende gespreksmethodes, die voor verschillende ethische vragen behulpzaam kunnen zijn.

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE en omgeving

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235