Algemene Voorwaarden:

 

van toepassing op de training en advies diensten:

 

Afzeggingen

 • Een opdracht kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Hierna wordt 50 procent van de offerte in rekening gebracht.


Offerte

 • Een afgegeven offerte is dertig dagen geldig.
 • Wanneer de opdrachtgever en ZINLAB overeenkomen, dient de offerte ondertekend door opdrachtgever en teruggestuurd te worden, uiterlijk een maand voor de overeengekomen datum van levering.

Duur van een bijeenkomst

 • Voor een training of bijeenkomst spreken we van tevoren een bepaalde tijdsduur af. Wanneer een training uitloopt door omstandigheden van de kant van de deelnemers, bijvoorbeeld doordat de deelnemers te laat komen, dan breng ik de benodigde extra tijd in rekening bij de opdrachtgever. Wanneer de tijdsoverschrijding aan mij te wijten is, bijvoorbeeld doordat ik te laat kom, dan neem ik die extra tijd voor eigen rekening.  

Facturering

 • Een factuur dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst betaald te zijn.
 • De offerte en factuur worden bij voorkeur digitaal verzonden, tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk anders verzoekt.

 

Beperkte verantwoordelijkheid

 • Uiteraard bied ik trainingen en advies van een hoge kwaliteit en integriteit. Ik ben echter niet verantwoordelijk wanneer deelnemers/professionals bepaalde consequenties verbinden aan de besproken onderwerpen.

 

Privacy

 • Alles wat binnen de trainingen, overlegvormen, groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken besproken wordt (dus ook casuïstiek) zal ik niet buiten die setting bespreken of in een andere vorm (denk aan een artikel) naar buiten brengen. Tenzij geanonimiseerd of met toestemming vooraf.

 

Eventuele geschillen

 • Geschillen zullen we eerst in gezamenlijk overleg tot een goed einde proberen te brengen. Wanneer dit tot beider spijt, niet voldoende lukt, kan de desbetreffende partij een beroep doen op het Nederlands Recht.

 

Wijzigingen in algemene voorwaarden

 • Wijzigingen in de algemene voorwaarden, zal ik meteen op de website plaatsen en mijn lopende opdrachtgevers via de mail hiervan op de hoogte brengen.

 

Van toepassing op de individuele begeleiding:

 

Duur van een gesprek

 • Een gesprek duurt volgens afspraak 60 minuten. Wanneer het gesprek met gezamenlijke inspraak verlengd wordt, wordt het uurtarief naar rato berekend voor het tweede uur. Elk kwartier extra betekent dan 25 procent van het uurtarief bovenop het voorgaande uurtarief.
 • Voor elk gesprek wordt het eerste uur volledig in rekening gebracht. Dat geldt dus ook wanneer u te laat arriveert, of als u eerder weg moet. Er kan wel afgeweken worden van deze regel, wanneer er andere zwaarwegende redenen zijn, bijvoorbeeld vermoeidheid behorende bij uw ziektebeeld of aandoening. Hier moet dan wel vooraf overleg over hebben plaatsgevonden. Het minimumtarief voor een gesprek, ook van kortere duur dan een uur, blijft 40 euro. 

 

Afzeggingen

 • Een gesprek kan tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wanneer een gesprek niet afgezegd wordt, en/of u er op het afgesproken tijdstip niet bent, wordt het totaalbedrag bij u in rekening gebracht.
 • Wanneer ik door zwaarwegende redenen en omstandigheden een afspraak moet verzetten, dan breng ik u zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte. Een afspraak zal dan zo snel mogelijk ingehaald kunnen worden.

 

(Inkomensafhankelijke) Tarieven

 • Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen terecht kan voor gesprekken over levensvragen, heb ik ervoor gekozen om een inkomensafhankelijke tarievenlijst in te stellen. Dit kan alleen goed functioneren als mensen open zijn over hun economische situatie. Ik begrijp dat ik daarmee wellicht ook veel vraag in openheid over privacygevoelige onderwerpen. Over privacy staat verder meer in deze algemene voorwaarden. Ik doe door deze tarievenlijst een beroep op het solidariteitsgevoel van mensen. De lagere tarieven kunnen bestaan dankzij de hogere tarieven. Deze vorm van begeleiding is toegankelijk voor iemand die leeft op bijstandsniveau dankzij de bijdrage van iemand die royaler kan leven. Ik vraag uw begrip hiervoor.
 • In de tarieven zijn voorrijkosten inbegrepen. Reiskosten a 0,30 eurocent per kilometer, komen bovenop het tarief.
 • Wanneer u uw inkomen en levensonderhoud deelt met een partner, rekent u het gemiddelde gezamenlijke inkomen om tot een inkomensafhankelijk tarief te komen.
 • Wanneer u geen inzicht wilt geven in uw inkomen of een indicatie wilt geven, dan breng ik het hoogste tarief in rekening.
 • Wanneer uw economische situatie verandert, kunt u mij zo snel mogelijk op de hoogte brengen, zodat we het tarief daarop aan kunnen passen.
 • U ontvangt na elke gesprek een factuur.

Beperkte verantwoordelijkheid

 • Ik bied een hoge kwaliteit aan begeleiding en zal zo integer, deskundig en zorgvuldig mogelijk zijn in de gesprekken. Dat betekent ook dat ik zal doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater indien ik meer psychologische problematiek zie of verwacht. In overleg zouden daarnaast gesprekken met mij plaats kunnen blijven vinden, daar het een goede aanvulling is op de meer psychologische insteek. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor mogelijke consequenties die iemand verbindt aan gespreksonderwerpen die naar voren zijn gekomen. Ik zal bij het maken van ingrijpende keuzes nooit sturend zijn, en laat de besluitvorming aan mensen zelf over.

Privacy en persoonsgegevens

 • Van elk gesprek maak ik een verslag, dat ook voor u toegankelijk is. Ik streef ernaar om die na elk gesprek ook aan u toe te sturen, zodat u zelf op de hoogte blijft van de laatste gespreksonderwerpen en uitkomsten. Het verslag wordt niet naar derden gestuurd, tenzij we dat van tevoren overeen gekomen zijn. Omdat verzekeringsmaatschappijen de gesprekken (nog) niet vergoeden, hoef ik geen diagnose te stellen of de verzekeraar op de hoogte te brengen. Soms kan het wel behulpzaam zijn als andere zorgverleners, zoals uw huisarts, op de hoogte zijn. Ik zal dan van tevoren met u bespreken of dat wenselijk is. Daarnaast ben ik verplicht om melding te maken wanneer ik zeer dwingende redenen heb aan te nemen dat u een derde in ernstig gevaar kunt brengen. Ook dan zal ik daarvan een melding aan u maken.
 • Wanneer ik een gesprek als casus inbreng voor onderwijsdoeleinden, intervisie of een publicatie, dan zal ik dit anonimiseren.

Eventuele geschillen

 • Wanneer een geschil plaatsvindt tussen mij en een cliënt, dan zullen we dat eerst proberen bespreekbaar en vruchtbaar te maken tijdens onze gesprekken. Wanneer u dat niet verder wenst en u wilt een melding maken, uw verhaal doen, of juridische stappen zetten, dan kunt u terecht bij de VGVZ of SKGV.  Bij beiden ben ik aangesloten (zie bij kwaliteitsborging onder Over ZINLAB). Verder is uiteraard het Nederlands recht van toepassing. Overigens vervalt de betalingsverplichting van reeds afgenomen gesprekken niet.

 Wijzigingen in algemene voorwaarden

 • Wijzigingen in de algemene voorwaarden, zal ik meteen op de website plaatsen en mijn lopende cliënten hiervan via de mail op de hoogte brengen.

 

 

ZINGEVING EN ETHIEK VOOR ZORGPROFESSIONALS

Training en advies op maat voor uw organisatie

info@zinlab.nl

 

ZINGEVINGSPRAKTIJK VOOR LEVENSVRAGEN IN WAALRE en omgeving

Gesprekken en begeleiding op maat

06 - 1713 7235